Penny plus Blažuj je dobio kontejnere za električni i elektronski otpad

Kupujete li u Penny plus i Penny marketi Blažuj? Sada imate mogućnost da tu besplatno odložite svoje male aparate (20x12 cm) i plinske (štedne, fluo i led sijalice).

Learn more

Pogledajte šta o tome kaže gđa. Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora društva ZEOS eko-sistem.

Learn more

Znate li lokaciju reciklažnog dvorišta za e-otpad u Kantonu Sarajevo?

Sa obzirom da se veliki aparati i ostale kategorije električnog i elektronskog otpada dimenzija većih od 45x45 cm, uključujući i plinske sijalice, ne mogu odlagati u ZEOS-ove ulične kontejnere, građanima je na besplatno korištenje stavljeno i reciklažno dvorište na Otoci. 

Learn more

Annual reports

DO NOT PILE UP, RECYCLE!