Projects

Početak projekta Ekolucija – revolucija ekološke svijesti

21.10.2021.

O projektu

Trajanje projekta: 28.09. 2021 – 31.01.2022. godine.
Vrijednost projekta: 124.959,33 KM
Finansiranje: 53,05% ZEOS eko-sistem, 46,95% Challenge to change program, koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija RS – RARS. Projekat je odobren u okviru Challenge to change projekta, koji finansira Ambasada Švedske u BiH.
Područje implementacije: Grad Tuzla i Grad Zenica

Glavni cilj projekta Ekolucija je promjena navika građana kroz informisanje šire javnosti i podizanje svijesti o pravilnom odlaganju električnog i elektronskog otpada. Projekat omogućava sakupljanje svih kategorija e-otpada sa posebnim naglaskom na e-otpad iz domaćinstva kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati.

Planirane aktivnosti kojima se nastoji ostvariti postavljeni cilj obuhvataju medijsku kampanju, saradnju sa lokalnim medijima, nadležnim općinama i komunalnim preduzećima, kao važnim ključnim učesnicima projektne ideje. Najvažnija aktivnost projekta je uspostavljanje nove besplatne usluge građanima za odlaganje električnog i elektronskog otpada kroz postavljanje e-kontejnera i nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta.

Ciljna publika će biti obaviještena o sadržaju opasnih tvari u e-otpadu i važnosti pravilnog tretmana e-otpada i to na način: kako se mogu reciklirati električni i elektronički uređaji, koji je e-otpad potencijalno najopasniji za okoliš i ljude i zašto, te gdje pronaći kontejnere za sakupljanje.

Doprinos za gradove Tuzlu i Živinice

Analizirajući potrebe i stavove građana odlučili smo da povećamo broj infrastrukture za pravilno odlaganje e-otpada, te stečenu praksu, znanje i iskustvo prenesemo u druge gradove Bosne i Hercegovine, kako bi smo dodatno uticali na smanjenje zagađenja i generalno količinu e-otpada na deponijama.

Projektom je planirano da se investira u nabavku i postavljanje ukupno petnaest (15) uličnih kontejnera i to jedanaest u Grad Tuzlu i četiri u Grad Živinice, uz nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta za ruralna područja Grada Tuzle.

Za ulične e-kontejnere će se odrediti najpogodnije lokacije u skladu sa nadležnim općinskim službama, dok će plan korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta biti usaglašen sa potrebama građana i biti objavljen na www.zeos.ba, kao i lokacije kontejnera. Građanima ulični e-kontejneri i besplatna usluga zbrinjavanja e-otpada ostaje na raspolaganju i nakon trajanja projekta. Cjelokupno sakupljenu količinu e-otpada zbrinjava ZEOS eko-sistem d.o.o. u skladu sa ekološkim propisima.

Lokacije svih kontejnera, kada budu postavljeni, pronađite ovdje. Šta sve potpada pod e-otpad građani mogu pogledati ovdje.

Upute za reciklažu građani mogu preuzeti ovdje:

1. Uputa za reciklažu za odrasle

2. Uputa za reciklažu za djecu


Related news:

Novi kontejneri za elektro otpad u Tuzli i Živinicama
Sredinom mjeseca novembra ZEOS eko-sistem d.o.o., u službi ovlaštenog operatera, a u okviru provođenja projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, organizovao je sastanke sa ključnim učesnicima povodom uspostavljanja sistema odlaganja i sakupljanja elektro otpada. Projekat Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti je sufinansiran od strane Challenge to Change projekta i Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.


More news

Share content