Projects

Analiza rezultata ankete u projektu Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo

24.11.2017.

U toku trajanja projekta na području Općine Novo Sarajevo, koji se organizuje zajedno sa sa Centrom za okolišno održiv razvoj (COOR), bila je pripremljena anketa za istraživanje navika građana po pitanju električnog i elektronskog otpada. Rezultate ankete Vam predstavljamo u prilogu.

U anketi je sudjelovalo 424 ispitanika, 55% osoba muškog spola i 45% osoba ženskog spola.

U principu građani ne odvajaju otpad po specifičnim kategorijama, samo mali procenat stanovnika 4,9% vrši odvojeno odlaganje otpada. Građani svoj otpad odlažu u kontejnere zajedno sa ostalim komunalnim otpadom pogotovo opasne kategorije poput štednih/plinskih sijalica, frižidera, televizora i monitora, koje nikako ne bi smjele biti u komunalnim kontejnerima zbog toga što zahtjevaju posebno postupanje i obradu.


Analizirani podaci ukazuju na nizak nivo svijesti o upravljanju e-otpadom, mogućnostima reciklaže i štetnosti opasnih kategorija e-otpada po okoliš i zdravlje ljudi.

U narednom periodu ZEOS eko-sistem planira da postavi posebne kontejnere za električni i elektronski otpad na području Općine Novo Sarajevo, koji će biti podsjetnik građanima, a ujedno i lokacija za njihov e-otpad.

Kontejnerima bi se riješio problem sa otpadnim malim kućanskim aparataima, električnim igračkama, IT opremom, električnim alatima te svim ostalim aparatima koji su radili na struju ili baterije, osim televizora, monitora i sijalica.

More news

Share content