Upravljanje e-otpadom

Naši rezultati

Dnevno sakupljenog e-otpada u kg Broj zelenog namještaja Broj uličnih kontejnera
Broj paleta za male aparate Broj paleta za sijalice Broj reciklažnih dvorišta Količina sakupljenog e-otpada u tonama

Električni i elektronski otpad je jedna od kategorija otpada koja se dijeli u deset razreda.

Razredi e-otpada sadrže vrijedne, a u pojedinim komponentama opasne hemijske supstance koje su kancerogene, izazivaju različita oboljenja i zagađenja ukoliko se ne odlažu pravilno. Svrha pravilnog odlaganja je da se obezbijedi "čist" otpad za ručnu ili mehaničku obradu, a zatim i reciklažu.

Vrijednost sirovina koje se izdvoje iz otpada, koristi se za pokrivanje troškova rada, logistike i konačnog zbrinjavanja. Građani su dužni voditi brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, u suprotnom njegova destinacija je deponija ili ilegalni tokovi, čija je posljedica zagađenje okoliša.

Rezultat pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada je reciklaža i stvaranje radnih mjesta u reciklažnom sektoru, a u konačnici čista okolina bez zagađenja i bolesti.

Zašto reciklaža?

Recikliranje / reciklaža znači ponovno procesiranje otpadnog materijala u proizvodnom postupku za izvorne ili druge svrhe, ali se pritom isključuje energetska prerada koja predstavlja upotrebu gorivog otpada za proizvodnju energije izravnim spaljivanjem zajedno s drugim otpadom ili bez njega, ali uz obnavljanje topline.

Prema definiciji „ponovna upotreba“ znači svaki postupak kojim se proizvodi ili dijelovi koji nisu otpad ponovno koriste u istu svrhu za koju su izvorno napravljeni.

Prema definiciji iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i vijeća "recovery/prerada/energetska prerada/oporaba" znači svaki postupak čiji glavni rezultat je otpad koji je koristan, jer zamijenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrijebiti za tu određenu svrhu, ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem privrednom smislu, a prema popisu postupaka iz Priloga II pomenute Direktive.

Prema definiciji „disposal/zbrinjavanje/odlaganje/odstranjivanje” znači svaki postupak koji nije prerada, čak i kad postupak ima za sekundarnu posljedicu obnovu tvari ili energije, a prema popisu postupaka iz Priloga I pomenute Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i vijeća.

Prema definiciji „obrada” znači svako djelovanje nakon što se e-otpad preda na mjesta za uklanjanje onečišćenja, rastavljanje, sitnjenje, preradu ili pripremu za zbrinjavanje te sva ostala djelovanja koja se provode za preradu i/ili zbrinjavanje e-otpada.

Električni i elektronski otpad / e-otpad / stari aparati /elektro otpad / elektronički otpad, prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd. S obzirom da se električni i elektronski uređaji sve više koriste ovi hemijski elementi i spojevi vrlo često dolaze u kontakt sa čovjekom, te izazivaju različite vrste oboljenja.

Opasne supstance i komponente u električnom i elektronskom otpadu su:

  • KADMIJ - Nalazi se u IR čitačima te otpornicima čipova. Oštećuje bubrege, kosti i taloži se u tijelu.
  • ŽIVA – Nalazi se u svjetlosnim sijalicama, te ekranima. Oštećuje bubrege, šteti mozgu i razvoju fetusa.
  • BERILIJ – Izrazito kancerogena tvar. Nalazi se u matičnim pločama.
  • OLOVO – Nalazi se u monitorima. Štetno djeluje na živčani i reproduktivni sistem te koči mentalni razvoj djece i fetusa.
  • HEKSAVALENTNI KROM - Koristi se kao zaštita od korozije. Uzrokuje oštećenja DNA i astmatični bronhitis.
  • BARIJ – Koristi se u katodnim cijevima. Utiče na nateknuće mozga, oštečenje jetre, srca i slezene.
  • PVC – Spaljivanjem plastike nastaje otrovni plin dioksin.
  • HCFC plinovi – Plinovi koji uništavaju ozonski omotač
  • Ostale opasne komponente – baterije, toneri, katodne cijevi, elektrolitski kondenzatori i ulja.

Zbog navedenih štetnih supstanci e-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već je potrebno izdvojiti ga i predati ovlaštenim sakupljačima ili odložiti u neki od ZEOS-ovih uličnih kontejnera.

Rezultat recikliranja su vrijedne sirovine kao što su željezo, bakar aluminij, mesing, bakrena žica. One se prodaju kao sekundarne sirovine i vraćaju nazad u proces proizvodnje novih uređaja. Time smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa i čuvamo našu planetu za buduće generacije.

Podijeli sadržaj